Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Je bent hier:

Jeugd-ggz, een taak voor de gemeente?

Categorie  
02 oktober 2013 10:42 uur

Tekst: Yvonne Dijksterhuis

17 september, Prinsjesdag 2013, traditiegetrouw vindt de opening van het parlementaire jaar plaats. De Troonrede wordt dit jaar voor het eerst uitgesproken door onze Koning Willem-Alexander. Aan hem de eer om de beleidsvoornemens van de regering voor het komende jaar aan het volk te presenteren. Een passage over de nieuwe Jeugdwet ontbreekt niet… Wat staat ons te wachten?

Met ingang van 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking en wordt alle ondersteuning en zorg aan kinderen en jongeren overgeheveld naar de gemeente. Dit is inclusief de geestelijke gezondheidszorg voor deze groep. Met name deze verplaatsing van de jeugd-ggz naar decentraal niveau stuit op veel kritiek.

Dat de jeugdzorg, inclusief de jeugd-ggz, aan verandering toe is, wordt ook niet weersproken. Kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff, één van de initiatiefnemers van de petitie jeugd-ggz, onderschrijft dat kwetsbare kinderen tussen wal en schip vallen door de versnippering in de zorg. Betere samenwerking en de zorg dichter bij de gezinnen organiseren is dan ook noodzakelijk. Maar gaat dit in gemeentelijke handen gestalte krijgen?

Door verschillende professionals wordt gevreesd dat er verschillen zullen ontstaan in het ggz-aanbod tussen gemeenten. Waar een kind in Heerenveen wel bepaalde zorg ontvangt, kan voor een vergelijkbaar kind in Amsterdam de werkelijkheid er heel anders uit zien. Dit heeft te maken met het feit dat de toegang tot de jeugd-ggz niet langer een recht is, maar wordt vervangen door een gemeentelijke zorgplicht. Hoe deze gemeentelijke zorgplicht wordt ingevuld is vooralsnog onduidelijk. Waar we wel vanuit mogen gaan is dat een kind die hulp nodig heeft afhankelijk wordt van het lokale beleid en daarmee ook van hoe de gemeente de jeugdzorg (financieel) georganiseerd heeft. En juist bij de keuzes van hoe de gemeenten de jeugdzorggelden zullen aanwenden, zit nog een addertje onder het gras. De jeugdzorggelden zijn niet geoormerkt, wat zoveel wil zeggen dat gemeenten niet verplicht zijn dit budget ook hier uitsluitend aan te besteden.

Wat hulpverleners tevens tegen de borst stuit, is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen jeugdigen die somatische  gezondheidszorg ontvangen en jeugdigen die geestelijke gezondheidszorg ontvangen. Waar de somatische zorg nog in het verzekerde basispakket zit, is deze voor de jeugd-ggz verdwenen. Dit roept de gedachtegang bij diverse bloggers, zoals de psychiaters Oosterhoff en Vermeiren,  op dat de geestelijke gezondheidszorg géén onderdeel van de geneeskundige gezondheidszorg is en minder essentieel zou zijn dan somatische zorg.

Kortom overheid en de professionals uit het veld zijn het nog lang niet met elkaar eens. Dit blijkt onder meer ook uit een enquête van Abvakabo onder ruim 1200 werknemers in de jeugdzorg. Hulpverleners geven o.a. aan dat ze bang zijn dat de kwaliteit van de jeugdzorg de komende jaren achteruit gaat, als deze van Rijk en provincies overgaat naar de gemeenten. Dit wordt mede gestoeld op het feit dat men bang is dat gemeenten vooral naar de prijs van de zorg zullen kijken en minder oog zullen hebben voor de geleverde kwaliteit. Tevens meent 79 % van de ondervraagden dat gemeenten in 2015 nog niet klaar zijn om invulling te geven aan hun nieuwe rol.

Zoals eerder al aangehaald gaat het hier om een beleidsvoornemen en zal zowel de Tweede als de Eerste Kamer zich nog buigen over het wetsvoorstel. In Hoofdzaken hoopt dat gedurende dit proces er nog voldoende kritische vragen gesteld gaan worden over de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. En dat hierbij  niet geschroomd zal worden om deskundigen uit de kinderpsychiatrie te vragen om serieus mee te denken….

Deelt u onze zorgen over de transitie jeugdzorg? Teken dan de petitie op  www.petitiejeugdggz.nl, waar bijna 50.000 mensen hun onvrede al hebben geuit.

Woensdag 9-oktober zal de Tweede Kamer waarschijnlijk de transitie jeugdzorg behandelen. Laat uw stem dan horen: www.petitiejeugdggz.nl

<< Vorige pagina