Zorgmaatwerk | behandeling en begeleiding

Zorgprogramma behandeling volwassenen

Dit zorgprogramma beschrijft hoe en op welke wijze door Zorgmaatwerk zorg geboden wordt aan mensen die vanwege psychiatrische problematiek een hulpvraag t.a.v. behandeling en begeleiding hebben. Uitgangspunt is dat de behandeling en begeleiding ambulant en dicht bij huis plaats vindt, in nauwe aansluiting met de huisarts. Behandeling vindt plaats volgens richtlijnen en wordt geprotocolleerd uitgevoerd. Voortgang en effectiviteit wordt via meetbare doelen vastgesteld en ondersteund door ROM meting.

De doelgroep
De doelgroep van Zorgmaatwerk is mensen die voor hun psychiatrische problematiek diagnostiek, behandeling en begeleiding vragen. Bij volwassenen zijn in hoofdzaak angst- en stemmingsproblematiek voornamelijk de reden voor aanmelding. Dit kunnen geneesbare aandoeningen zijn. Daarnaast bestaat er een groep die te kampen heeft met chronisch psychiatrische problematiek waar ondersteuning in de thuissituatie gewenst is om stabiliteit te behouden en ter preventie van terugval. In die groep is nog een deel met niet aangeboren hersenletsel, NAH, te onderscheiden. Vanuit 
G-CIS (gespecialiseerd centrum informatieverwerkingsstoornissen), onderdeel van Zorgmaatwerk en gericht op diagnostiek van ASS en AD(H)D,  komen ook cliënten met ontwikkelingsstoornissen voor verdere behandeling en begeleiding naar Zorgmaatwerk.